Miljöpolicy båthamnar Bergholms tomtägarförening

Reviderad 2017-08-06
Bergholms Tomtägarförening har som ambition att verka för en hållbar, resurssnål och miljöanpassad verksamhet. För att skapa förutsättningar för en långsiktig och framgångsrik verksamhet måste hänsyn tas till båtlivets potentiella miljöpåverkan på mark, luft och vatten och åtgärder vidtas för att minimera denna belastning på miljön.

Målet är ett hav i god balans och en levande kust och skärgård.

Utsläppen från fritidsbåtarna till luft och vatten sker koncentrerat under en kort säsong. Många vistas med sina fritidsbåtar i natursköna vikar och skär som är viktiga lek- och föryngringsområden för fisk, fåglar och andra organismer, och tyvärr kan fritidsbåtar störa djurlivet i dessa områden.

Äldre motorer i fritidsbåtar ger upphov till stora utsläpp av kolväten, som bland annat kan påverka olika vattenorganismer negativt. Andra miljöfrågor från fritidsbåtar är giftiga båtbottenfärger, utsläpp av toalettavfall och bullerstörningar.  Att köra båten på ett mer miljöanpassat sätt minskar både bränsleförbrukning och utsläpp. Genom att tvätta båten istället för att bottenmåla bidras till ett miljövänligare båtliv.

Styrelsen för Bergholms Tomtägarförening värnar om ett fruktsamt samarbete med kommunen och andra organisationer i miljöfrågor och ser som sin uppgift att informera medlemmarna och övriga som har båtar i våra hamnar (båtplatsinnehavare) om utvecklingen på miljöområdet.

Båtplatsinnehavare är å sin sida skyldiga att informera sig om och följa föreningens miljöregler som finns beskrivna i detta dokument, inklusive avfallsplanen nedan. Brott mot miljöpolicyn kan leda till att båtplatsen förloras.

För att säkerställa att miljöfrågorna står i fokus har Bergholms Tomtägarförening utsett ett särskilt miljöombud för hamnarna. Miljöombudet bevakar utredningar och lagstiftningsarbete som rör miljöfrågor och informerar Båtplatsinnehavare om befintliga och i förekommande fall kommande lagar och regler inom området.

Miljöpolicyn utgörs av detta dokument som fastställs av styrelsen i samarbete med miljöombudet. Policyn revideras löpande vid behov.

Som innehavare av båtplats i Bergholms Tomtägarförening förbinder man sig att följa denna miljöpolicy samt tillhörande miljöregler och avfallsplan. Båtplatsinnehavares miljöansvar sträcker sig även till att omfatta övriga vattenområden i Stockholms skärgård och alla vatten i anslutning därtill.

Båtplatsinnehavare ska:

 • Sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av båtverksamheten genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som föreningen tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.
 • Efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.
 • Sprida information om föreningens miljöpolicy och miljöregler för att föreningens ambitioner och mål avseende miljöförbättring ska få genomslag.
 • Verka för ökad sopsortering i utsträckning som är miljömässigt motiverad.

Miljöregler

 • Så långt det är möjligt ska båtplatsinnehavare sträva efter att använda det mest miljövänliga alternativet, t.e.x. miljöanpassad tvåtaktsolja. Endast båtbottenfärger med giltigt godkännande av Kemikalieinspektionen för bruk på Ostkusten får användas.
 • Överväg i första hand borsttvätt av skrovet och i andra hand biocidfri bottenfärg. De skrovdukar som finns på marknaden ger ett mycket bra skydd, speciellt i kombination med bottentvätt och gratistjänsten ”Havstulpanvarning”.
 • Glykol, spillolja och bensin/diesel får EJ tömmas på marken eller i vattnet! Noggrann uppsamling måste ske och tömning göras på miljöstation*.
 • Vid bortskrapning av bottenfärg ska underliggande mark skyddas med presenning och uppsamlade färgrester tas till vara och lämnas in som miljöfarligt avfall på miljöstation*.
 • Vid slipning av biocidfärg ska stoftavskiljare med filter avsett för ändamålet användas.
 • Vid vinterförvaring av båten vidtas förebyggande åtgärder för att skydda marken från eventuella bränsle- och oljespill från motor och växelhus.
 • Båtplatsinnehavare ska hålla snyggt och rent vid såväl uppställningsplatsen samt bryggplatsen för att inte närmiljön runt båthamnen ska skräpas ner.
 • Båtplatsinnehavare ska följa gällande hastighetsbegränsningar

Avfallsplan

 • Allt avfall efter reparations- och underhållsarbeten ska av respektive båtplatsinnehavare omedelbart omhändertas, källsorteras och lämnas på miljöstation*.
 • Alla hushållssopor som uppstår under användandet av båten kastas i särskilda sopinsamlingskärl i skärgården eller egen soptunna hemma.
 • Tömning av toalettavfall inom svenska farvattnet är förbjudet! Använd sugtömning på mottagningsstation**.

* MILJÖSTATION I NÄROMRÅDET: Kretsloppscentralen Petterboda

** TOATÖMNING I NÄROMRÅDET: T ex:  Dyviksudd alt Notholmen. Se karta på Transportstyrelsens hemsida alternativt ladda ned app.

Länkar:
Miljöprogram för båtlivet-Transportstyrelsen

Havs-och vattenmyndigheten, riktlinjer båtbottentvättning av fritidsbåtar se rapport 2012:9

Inloggning för befintliga användare